ยินดีต้อนรับ ดัชนีและข้อมูลทางการเงิน SMEs
รายงานแสดงจำนวนผู้ประกอบการในแต่ละภาคธุรกิจปี 2564 [ ภาคการผลิต และ ภาคการผลิต(เกษตร) ]
เลือกภาคธุรกิจ :
ภาคธุรกิจ Mc1 Mc2 S1 S2 S3 M1 M2 M3 L1 L2 จำนวนรวม
ภาคการผลิต 28,539 5,652 28,265 6,501 6,376 3,494 2,514 661 1,602 2,457 86,061
ภาคการผลิต(เกษตร) 4,063 275 892 264 315 219 134 23 46 43 6,274
รวมทั้งสิ้น 92,335รายงานผลรวมกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของผู้ประกอบการที่ส่งงบการเงินตั้งแต่ปี 2562 - 2564
เลือกภาคธุรกิจ :
ขนาดธุรกิจ 2562 2563 2564
กำไรสุทธิ ขาดทุนสุทธิ กำไรสุทธิ ขาดทุนสุทธิ กำไรสุทธิ ขาดทุนสุทธิ
รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท) รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท) รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท) รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท) รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท) รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท)
Mc1 รายย่อย มูลค่ารายได้ ไม่เกิน 1 ล้านบาท 740 91,776 -11,656 -690,537 731 90,856 -11,626 -610,380 773 95,933 -14,558 -710,612
Mc2 รายย่อย มูลค่ารายได้ ระหว่าง 1 - 1.8 ล้านบาท 868 245,351 -2,347 -1,361,425 799 231,294 -2,285 -1,073,163 820 233,483 -3,777 -1,766,774
S1 ขนาดย่อม มูลค่ารายได้ ระหว่าง 1.8 - 20 ล้านบาท 14,284 698,154 -18,225 -2,493,555 12,044 636,126 -20,757 -2,322,320 13,256 678,011 -20,800 -2,387,231
S2 ขนาดย่อม มูลค่ารายได้ ระหว่าง 20 - 40 ล้านบาท 8,837 1,715,838 -7,999 -5,180,996 7,617 1,611,465 -10,442 -6,167,842 8,333 1,687,274 -10,568 -6,765,493
S3 ขนาดย่อม มูลค่ารายได้ มากกว่า 40 ล้านบาท 17,754 3,612,149 -13,303 -9,796,136 16,313 3,588,447 -15,945 -10,442,258 19,078 3,827,073 -14,261 -10,252,038
M1 ขนาดกลาง มูลค่ารายได้ ระหว่าง 100 - 200 ล้านบาท 24,563 9,196,137 -12,556 -18,065,630 23,938 9,640,746 -13,913 -18,331,046 26,256 9,304,185 -13,820 -20,564,975
M2 ขนาดกลาง มูลค่ารายได้ ระหว่าง 200 - 400 ล้านบาท 36,085 18,060,792 -13,750 -29,316,836 35,556 18,576,613 -16,161 -33,950,737 39,914 18,997,532 -12,857 -31,131,951
M3 ขนาดกลาง มูลค่ารายได้ มากกว่า 400 ล้านบาท 16,300 30,638,189 -4,045 -33,430,878 17,992 33,567,578 -3,990 -34,699,846 18,797 33,035,682 -4,563 -49,593,611
L1 ขนาดใหญ่ มูลค่ารายได้ ระหว่าง 500 - 1,000 ล้านบาท 60,160 48,633,641 -19,987 -75,137,750 63,195 53,060,047 -20,521 -76,004,329 72,556 52,614,685 -16,178 -72,546,615
L2 ขนาดใหญ่ มูลค่ารายได้ มากกว่า 1,000 ล้านบาท 989,377 491,249,545 -78,356 -229,781,808 870,665 470,375,326 -120,819 -347,180,836 1,141,004 523,877,036 -77,443 -277,572,871
*** รวม *** 1,168,967 10,069,026 -182,224 -6,754,259 1,048,850 9,856,308 -236,459 -8,846,379 1,340,788 10,739,182 -188,824 -7,888,203
สถิติการเข้าชม 64,403