ยินดีต้อนรับ ดัชนีและข้อมูลทางการเงิน SMEs
รายงานแสดงจำนวนผู้ประกอบการในแต่ละภาคธุรกิจปี 2565 [ ภาคการผลิต และ ภาคการผลิต(เกษตร) ]
เลือกภาคธุรกิจ :
ภาคธุรกิจ Mc1 Mc2 S1 S2 S3 M1 M2 M3 L1 L2 จำนวนรวม
ภาคการผลิต 28,544 5,784 28,998 6,913 6,577 3,617 2,729 701 1,642 2,736 88,241
ภาคการผลิต(เกษตร) 4,393 376 991 308 319 216 132 32 61 47 6,875
รวมทั้งสิ้น 95,116รายงานผลรวมกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของผู้ประกอบการที่ส่งงบการเงินตั้งแต่ปี 2563 - 2565
เลือกภาคธุรกิจ :
ขนาดธุรกิจ 2563 2564 2565
กำไรสุทธิ ขาดทุนสุทธิ กำไรสุทธิ ขาดทุนสุทธิ กำไรสุทธิ ขาดทุนสุทธิ
รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท) รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท) รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท) รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท) รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท) รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท)
Mc1 รายย่อย มูลค่ารายได้ ไม่เกิน 1 ล้านบาท 731 90,856 -11,626 -610,380 773 95,933 -14,558 -710,612 746 92,119 -13,948 -682,040
Mc2 รายย่อย มูลค่ารายได้ ระหว่าง 1 - 1.8 ล้านบาท 799 231,294 -2,285 -1,073,163 820 233,483 -3,777 -1,766,774 887 233,094 -2,526 -1,276,009
S1 ขนาดย่อม มูลค่ารายได้ ระหว่าง 1.8 - 20 ล้านบาท 12,044 636,126 -20,757 -2,322,320 13,256 678,011 -20,800 -2,387,231 14,051 672,950 -20,815 -2,563,739
S2 ขนาดย่อม มูลค่ารายได้ ระหว่าง 20 - 40 ล้านบาท 7,617 1,611,465 -10,442 -6,167,842 8,333 1,687,274 -10,568 -6,765,493 8,548 1,591,466 -8,163 -5,294,065
S3 ขนาดย่อม มูลค่ารายได้ มากกว่า 40 ล้านบาท 16,313 3,588,447 -15,945 -10,442,258 19,078 3,827,073 -14,261 -10,252,038 18,603 3,508,075 -12,304 -9,657,565
M1 ขนาดกลาง มูลค่ารายได้ ระหว่าง 100 - 200 ล้านบาท 23,938 9,640,746 -13,913 -18,331,046 26,256 9,304,185 -13,820 -20,564,975 27,678 9,210,530 -9,883 -16,148,515
M2 ขนาดกลาง มูลค่ารายได้ ระหว่าง 200 - 400 ล้านบาท 35,556 18,576,613 -16,161 -33,950,737 39,914 18,997,532 -12,857 -31,131,951 43,570 18,853,140 -13,346 -31,929,036
M3 ขนาดกลาง มูลค่ารายได้ มากกว่า 400 ล้านบาท 17,992 33,567,578 -3,990 -34,699,846 18,797 33,035,682 -4,563 -49,593,611 18,044 29,923,966 -4,343 -44,316,317
L1 ขนาดใหญ่ มูลค่ารายได้ ระหว่าง 500 - 1,000 ล้านบาท 63,195 53,060,047 -20,521 -76,004,329 72,556 52,614,685 -16,178 -72,546,615 68,562 48,454,014 -13,484 -59,400,737
L2 ขนาดใหญ่ มูลค่ารายได้ มากกว่า 1,000 ล้านบาท 870,665 470,375,326 -120,819 -347,180,836 1,141,004 523,877,036 -77,443 -277,572,871 1,263,514 530,665,105 -100,181 -282,201,369
*** รวม *** 1,048,850 7,392,231 -236,459 -6,634,784 1,340,788 8,054,386 -188,824 -5,916,152 1,464,201 8,040,056 -198,995 -5,668,367
สถิติการเข้าชม 65,237