กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้ และคลิกปุ่ม คำนวณผล ด้านล่าง
จำนวนคนเฉลี่ย : คน ทุนจดทะเบียน : บาท
รายได้หลัก : บาท มูลค่ารวมทรัพย์สิน : บาท
รายได้หลักปีก่อนหน้า : บาท มูลค่ารวมทรัพย์สินปีก่อนหน้า : บาท
รายจ่ายรวม : บาท มูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ : บาท
ต้นทุนขายสินค้า/บริการ : บาท มูลค่ารวมทรัพย์สินหมุนเวียน : บาท
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร : บาท ลูกหนี้การค้า และตั๋วเงินรับ : บาท
ดอกเบี้ยจ่าย : บาท มูลค่าสินค้าคงเหลือ : บาท
ภาษีเงินได้ : บาท มูลค่ารวมหนี้สิน : บาท
กำไรสุทธิ : บาท มูลค่ารวมหนี้สินหมุนเวียน : บาท
มูลค่ารวมส่วนของผู้ถือหุ้น : บาท เจ้าหนี้การค้า : บาท
เงินกู้ระยะยาว : บาท เงินกู้ระยะสั้น / เบิกเกินบัญชี : บาทสถิติการเข้าชม 65,244